3D Blu-ray / Karakter til 3D blu-ray / Musik 3D blu-ray
Vi giver karakter til 3D blu-ray disc
Karakterscalaen går fra en ½ blu-ray disc til 5 blu-ray disc